Play
Prev
Next

6 June 2017 / Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków...

17 May 2017 / Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o...

3 August 2016 / Łódzki ortopeda przejmuje niemieckie firmy – Medort w Forbes

Łódzki ortopeda przejmuje niemieckie firmy.         Medort wyrasta na czołowego producenta sprzętu rehabilitacyjnego na Starym Kontynencie. Firma stworzona przez lekarza ortopedę korzysta na starzeniu się zachodnioeuropejskich społeczeństw i modzie...


Current reports ESPI

MEDORT S.A.: Informacja o podniesieniu kapitału zakładowego w spółce zależnej – Meyra GmbH.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-08-11
Raport bieżący nr 12/2017
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Medort S.A. informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2017r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej – Meyra GmbH (“Meyra”), podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego Meyra z kwoty 7.025.000 EUR (siedem milionów dwadzieścia pięć tysięcy euro) do kwoty 10.725.000 EUR (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy euro) w drodze emisji 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) udziałów o wartości 1 EUR (jeden euro) każdy, z czego 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) udziałów zostanie objętych przez Medort S.A. poprzez wkład gotówkowy, a 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) udziałów zostanie objętych w drodze konwersji zobowiązań w postaci pożyczki udzielonej do Meyra przez Medort S.A.

 

MEDORT S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej pomiędzy spółką zależną – Meyra GmbH, a bankiem Commerzbank AG.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-08-01
Raport bieżący nr 11/2017
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Zarząd Medort S.A. (“Spółka”) informuje o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej pomiędzy spółką zależną – Meyra GmbH, a bankiem Commerzbank AG.

Główne postanowienia podpisanego aneksu:

1. Okres obowiązywania finansowania – do 31 grudnia 2018 r.
2. Linia kredytowa 6.500.000,00 EUR, z tego kredyt odnawialny 6.000.000,00 EUR i akredytywa 500.000,00 EUR.
3. Redukcja kredytu odnawialnego z 6.000.000,00 EUR do 5.750.000,00 EUR w dniu 31 lipca 2018 r.
4. Redukcja kredytu odnawialnego z 5.750.000,00 EUR do 5.500.000,00 EUR w dniu 31 października 2018 r.
5. Obciążenie hipoteką w wys. 6.500.000,00 EUR na nieruchomości Meyra GmbH.
6. Wprowadzenie dodatkowego kowenantu “Change of control” dla spółki Medort S.A. oraz Meyra GmbH.

 

MEDORT S.A.: Informacja o uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-07-27
Raport bieżący nr 10/2017
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 17 maja 2017 r., Zarząd Medort S.A. (“Spółka”), informuje, iż w dniu 26 lipca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą postanowiono o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.789.617 zł do kwoty 2.684.775 zł, to jest o kwotę 895.158 zł (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych), poprzez emisję 895.158 zwykłych akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), za cenę emisyjną w wysokości 12,40 zł (dwanaście złotych czterdzieści groszy) za akcję. Akcje zostaną objęte w następujący sposób:

– 663.553 nowoutworzonych zwykłych akcji imiennych serii K przez podmiot Coöperatief Avallon MBO U.A za łączną cenę emisyjną 8.228.057,20 zł;

– 5.121 nowoutworzonych zwykłych akcji imiennych serii K przez podmiot Avallon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za łączną cenę emisyjną 63.500,40 zł;

– 158.706 nowoutworzonych zwykłych akcji imiennych serii K przez podmiot Euro Choice IV Coöperatief U.A. za łączną cenę emisyjną 1.967.954,40 zł;

– 20.162 nowoutworzonych zwykłych akcji imiennych serii K przez podmiot Pear Malta Ltd. za łączną cenę emisyjną 250.008,80 zł;

– 47.616 nowoutworzonych zwykłych akcji imiennych serii K przez podmiot Rapidre B.V. za łączną cenę emisyjną 590.438,40 zł.

Umowy objęcia akcji zostaną zawarte przez Spółkę i odpowiednio każdego z inwestorów w terminie do dnia 28 lipca 2017 roku.

Podwyższony kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty wkładami pieniężnymi o łącznej wartości 11.099.959,20 zł (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy), w terminie 5 dni roboczych od zawarcia przez Spółkę umowy objęcia akcji odpowiednio z każdym z inwestorów.

Nadwyżka wpłacona tytułem ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji w kwocie 10.204.801,20 zł (dziesięć milionów dwieście cztery tysiące osiemset jeden złotych dwadzieścia groszy), zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki tytułem agio.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 2.684.775 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzielić się będzie na 2.338.954 (dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne oraz 345.821 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji imiennych niemych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

 

MEDORT S.A.: Informacja o wykupie przeterminowanych obligacji serii C.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-06-09
Raport bieżący nr 9/2017
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz uchwały Zarządu Medort S.A. nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przedterminowego wykupu części obligacji serii C “Uchwała”, Zarząd spółki Medort S.A. z siedzibą w Łodzi “Emitent” informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o dokonaniu w dniu 7 czerwca 2017 roku przedterminowego wykupu 7.000 (siedem tysięcy) obligacji serii C Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLMDRT000027.

Dzień wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na dzień 7 czerwca 2017 roku. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę na rzecz obligatariuszy wartości nominalnej posiadanych obligacji wraz z należnymi odsetkami oraz premią. Łącznie kwota świadczenia na jedną obligację serii C wyniosła 1.027,48 PLN (jeden tysiąc dwadzieścia siedem złotych 48/100).

Wcześniejszy wykup został przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.(“KDPW”) oraz zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

 

MEDORT S.A.: Informacja o Uchwale Zarządu w sprawie przedterminowego wykupu części obligacji serii C.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-05-24
Raport bieżący nr 8/2017
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Medort S.A. “Emitent” informuje o podjęciu w dniu 24 maja 2017 roku uchwały Zarządu, w celu dokonania częściowego wykupu obligacji serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 1/03/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii C “Obligacje”, w ramach realizacji opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta, o której mowa w warunkach emisji Obligacji “Warunki Emisji Obligacji”.
Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd Emitenta, na podstawie art. 74 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach oraz postanowień Warunków Emisji Obligacji, postanawia dokonać częściowego, wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta, tj. wykupić 7.000 _siedem tysięcy_ nieposiadających formy dokumentu Obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN _jeden tysiąc złotych_ każda i łącznej wartości nominalnej 7.000.000 PLN _siedem milionów złotych_, oznaczonych kodem ISIN PLMDRT000027.Obligacje podlegające wcześniejszemu wykupowi zostaną nabyte przez Emitenta w celu ich umorzenia.Wcześniejszy wykup 7.000 _siedem tysięcy_ Obligacji zostanie zrealizowany do dnia 7 czerwca 2017 roku zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji oraz odpowiednimi regulacjami KDPW.

MEDORT S.A.: Informacja o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C – wydłużenie terminu zawieszenia.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-05-23
Raport bieżący nr 7/2017
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 18 maja 2017 roku i w związku z podjęciem w dniu 18 maja 2017 roku uchwały nr 499/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie zawieszenia na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii C spółki Medort S.A. oraz uchwały Zarządu BondSpot S.A. nr 107/17 w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii C spółki Medort S.A., mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa obrotu oraz interesu jego uczestników, w związku z możliwością złożenia przez obligatariuszy powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii C w dniu 17 maja 2017 roku, w dniu 23 maja 2017 roku Zarząd Medort S.A. zwrócił się z wnioskami do BondSpot S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o utrzymanie zawieszenia obrotu obligacjami serii C Medort S.A. do dnia 20 czerwca 2017 roku włącznie, co zapewni możliwość zawieszenia obrotu obligacjami do czasu upływu terminu do złożenia powództw.

MEDORT S.A.: Informacja o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-05-19
Raport bieżący nr 6/2017
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 17 maja 2017 roku i w związku z podjęciem w dniu 17 maja 2017 roku uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii C w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji oraz złożeniem przez Emitenta w dniu 17 maja 2017 roku oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii C („Zmiana Warunków Emisji Obligacji”), w dniu 18 maja 2017 roku Zarząd Medort S.A. zwrócił się z wnioskami do Bondspot S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  o zawieszenie obrotu obligacjami serii C Emitenta od dnia 19 maja 2017 roku do dnia 23 maja 2017 roku (włącznie).

Zgodnie ze Zmianą Warunków Emisji Obligacji z dnia 17 maja 2017 roku, zmianie uległo między innymi oprocentowanie obligacji serii C, poprzez zwiększenie marży, zgodnie z powołaną powyżej uchwałą nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy.

MEDORT S.A.: Informacja o zmianie warunków emisji obligacji serii C i D.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-05-17
Raport bieżący nr 5/2017
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o podjęciu przez Zgromadzenia Obligatariuszy uchwał w sprawie zmiany warunków emisji obligacji odpowiednio serii C i serii D. Na podstawie uchwał Zgromadzeń Obligatariuszy oraz oświadczeń Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii C oraz obligacji serii D, dokonano zmian w warunkach emisji obligacji serii C oraz serii D zgodnie z załączonymi uchwałami.

Oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii C i obligacji serii D wraz z kopiami podjętych uchwał przedstawiono w załącznikach.

2017-05-17 Medort S.A._Zgoda na zmianę WEO_seria C

 

2017-05-17-Medort-S.A._protokół-ZO_seria-C

 

2017-05-17 Medort S.A._protokół ZO_seria C_załącznik

 

2017-05-17 Medort S.A._Zgoda na zmianę WEO_seria D

 

2017-05-17-Medort-S.A._protokół-ZO_seria-D

 

2017-05-17 Medort S.A._protokół ZO_seria D_załącznik_1

 

2017-05-17 Medort S.A._protokół ZO_seria D_załącznik_2

MEDORT S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej pomiędzy spółką zależną Meyra GmbH, a bankiem Commerzbank AG.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-04-27
Raport bieżący nr 4/2017
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017, Zarząd Medort S.A. informuje o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej pomiędzy spółką zależną – Meyra GmbH, a bankiem Commerzbank AG.

W wyniku podpisania aneksu termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 31 lipca 2017 roku.

Spółka jednocześnie informuje, że trwają negocjacje z Commerzbank AG w sprawie przedłużenia finansowania do końca 2018 roku

MEDORT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C i D

Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-04-25
Raport bieżący nr 3/2017
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu

Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C i D, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wejście Lumen, 5 piętro.

Szczegóły wraz z przedmiotem i porządkiem obrad oraz warunkami uczestnictwa w Zgromadzeniu zawarto w załączniku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii C i D

 

MEDORT S.A.: Informacja o zawarciu umowy pożyczki z udziałowcem spółki – Avallon Sp. z o.o. oraz otrzymaniu kwoty pożyczki w wysokości 3 000 000 PLN

Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-03-24
Raport bieżący nr 2/2017
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu

Zarząd Medort S.A. “Spółka” informuje o zawarciu umowy pożyczki “Umowa” z udziałowcem spółki – Avallon Sp. z o.o. “Pożyczkodawca” oraz o otrzymaniu kwoty pożyczki “Kwota Pożyczki” w wysokości 3 000 000 PLN.

Udzielona pożyczka zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału obrotowego spółki zależnej Meyra GmbH “Meyra”, lub na inne cele zaakceptowane pisemnie przez Pożyczkodawcę związane z finansowaniem Grupy Kapitałowej Medort S.A.

W terminie 14 dni od zawarcia Umowy przystąpi do niej inny udziałowiec Spółki – Rapidre B.V. i przyjmie na siebie zobowiązania, które zgodnie z treścią umowy powinny zostać przez niego wykonane.

Ostateczny termin spłaty Kwoty Pożyczki został ustalony na dzień 31 lipca 2017 r. z możliwością jego przedłużenia.

W przypadku, gdy Kwota Pożyczki nie zostanie spłacona do dnia 30 czerwca 2017r., Spółka na żądanie Pożyczkodawcy zobowiązuje się do zwołania w najbliższym możliwym terminie walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, a Rapidre B.V. zobowiązuje się do uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki za podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w kwocie nominalnej 3 000 000 PLN oraz do podjęcia wszelkich innych działań i podpisania dokumentów, w celu umożliwienia Pożyczkodawcy dokonania konwersji Kwoty Pożyczki na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Spłata zobowiązań wynikających z Umowy jest zabezpieczona oświadczeniem Spółki, złożonym w formie aktu notarialnego, o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z artykułem 777 § pkt 5.

Na żądanie Pożyczkodawcy, zostaną ustanowione dodatkowe zabezpieczenia obejmujące:

1 Jedno z zabezpieczeń opisanych poniżej w punktach a, b oraz c:

a  zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wszystkich udziałach w Meyra posiadanych przez Spółkę w dniu zawarcia Umowy do maksymalnej kwoty 3 500 000 PLN; albo

b  hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na nieruchomości zakładowej należącej do Meyra do maksymalnej kwoty 3 500 000 PLN; albo

c  zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wszystkich akcjach w kapitale zakładowym Spółki posiadanych przez Rapidre B.V. do maksymalnej kwoty 3 500 000 PLN;

oraz

2  zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na znaku towarowym “Meyra” do maksymalnej kwoty 3 500 000 PLN.

MEDORT S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej pomiędzy spółką zależną Meyra GmbH, a bankiem Commerzbank AG.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-03-10
Raport bieżący nr 1/2017
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Medort S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 9 marca 2017 r. wpłynął do siedziby Spółki obustronnie podpisany aneks do umowy kredytowej pomiędzy spółką zależną – Meyra GmbH, a bankiem Commerzbank AG.

W wyniku podpisania aneksu, termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 30 kwietnia 2017 r. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2016 r. wraz z odsetkami wynosiło 4 852 945 EUR. Jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu ustanowiono podporządkowanie roszczeń Spółki z tytułu udzielonej pożyczki wobec Meyra GmbH oraz Spółka wystawiła ponownie gwarancję korporacyjną, która zastąpiła dotychczas wystawioną gwarancję korporacyjną zabezpieczającą przedmiotowy kredyt.

Spółka jednocześnie informuje, że trwają negocjacje z Commerzbank AG w sprawie zamiany dotychczasowego finansowania na finansowanie oparte w części na kredycie odnawialnym oraz w części na kredycie nieodnawialnym, który będzie podlegać kwartalnej amortyzacji do 2022 roku. Spółka poinformuje za pośrednictwem kolejnego raportu bieżącego o treści ewentualnego kolejnego aneksu do umowy kredytowej.

MEDORT S.A.: Informacja o prognozowanym wyniku operacyjnym EBITDA Grupy Kapitałowej Medort w latach 2016-2017

Raport bieżący

Data sporządzenia 2016-09-22
Raport bieżący nr 3/2016
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 22.09.2016 oraz w związku z zamiarem przekazania do wybranych inwestorów informacji o Grupie Kapitałowej Medort S.A. (“Grupa Kapitałowa”) zawierającej m.in. prognozy na temat znormalizowanego wyniku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej za lata 2016-2017, Zarząd Medort S.A. (“Spółka”) podjął decyzję o przekazaniu do wiadomości publicznej tych prognoz. Prognoza EBITDA za rok 2016: W ocenie Zarządu, zysku operacyjny EBITDA Grupy Kapitałowej za rok 2016 wyniesie 18,3 mln zł. EBITDA zdefiniowana jest tutaj jako zysk z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzacje oraz jednorazowe koszty o charakterze akwizycyjnym. Prognoza EBITDA za rok 2017: W ocenie Zarządu zysk operacyjny EBITDA Grupy Kapitałowej za rok 2017 wyniesie 28,3 mln zł. Prognozowana wartość dotyczy wzrostu organicznego na poziomie 22,9 mln zł oraz dodatkowych inicjatyw organicznych na poziomie 5,4 mln zł. W przypadku realizacji planowanych akwizycji w roku 2017, prognozowana EBITDA Grupy Kapitałowej za rok 2017 wzrośnie dodatkowo o 7,3 mln zł. Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników w okresach kwartalnych i w takich okresach będzie prezentowała ewentualne korekty. Przedstawione powyżej prognozy nie podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta.

MEDORT S.A.: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych dla Spółki

Raport bieżący

Data sporządzenia 2016-09-22
Raport bieżący nr 2/2016
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu

Zarząd Medort SA. (“Spółka”), działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (dalej: “MAR”) oraz mając na uwadze dalszy rozwój Spółki, informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej Spółki. Na obecnym etapie przeprowadzania przeglądu różne opcje strategiczne będą rozważane przez Zarząd, w szczególności: poszukiwanie inwestora dla Spółki, emisja prywatna akcji Spółki, zawarcie aliansu z inwestorem strategicznym (branżowym lub finansowym) lub dokonanie transakcji o innej strukturze. Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd nie zostały dotychczas podjęte, nie ma też pewności czy lub kiedy taka decyzja zostanie podjęta przez Zarząd Spółki w przyszłości. Zarząd będzie przygotowywał odpowiednie materiały informacyjne w celu ich udostepnienia zainteresowanym inwestorom. W ramach przeglądu opcji strategicznych wybrane podmioty będą mogły zostać dopuszczone do przeprowadzenia badania stanu Spółki i jej grupy kapitałowej. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

MEDORT S.A.: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raport bieżący

Data sporządzenia 2016-07-14
Raport bieżący nr 1/2016
Skrócona nazwa emitenta   MEDORT S.A.
Podstawa prawna Inne uregulowania

 

Treść raportu

Zarząd Medort S.A. na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji, informuje, iż w dniu 14 lipca 2016 r. uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym, od dnia 14 lipca 2016 r., Medort S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.