Odtwarzaj
Poprzedni
Następny

6 czerwca 2017 / Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków...

17 maja 2017 / Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i odbytych w dniu 17 maja 2017 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii C i obligacji serii D, Zarząd Medort S.A. informuje o...

25 kwietnia 2017 / Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zarząd Medort S.A. informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii C i D, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Haitong Bank,...


29 czerwca 2015

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

OBLIGACJI SERII B

WYEMITOWANYCH PRZEZ MEDORT SA z siedzibą w Łodzi.

Łódź , 29 czerwca 2015 r.

ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY

I.

W celu uzyskania zgody zgromadzenia Obligatariuszy na dokonanie zmiany w Warunkach Emisji Obligacji

EMITENT – Zarząd MEDORT SA z siedzibą w Łodzi zwołuje zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii B, na dzień 10 lipca 2015 roku, na godz. 14:00,  do Warszawy do siedziby Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Piękna 18 (II piętro).

 

II.

Przedmiotem zgromadzenia będzie podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Warunków Emisji w zakresie zmiany:

W zakresie rozdziału 6.3, w którym:

 1. dotychczasowe określenie „nie będzie przysługiwało” zastępuje się określeniem: „będzie przysługiwało zgodnie z procedurą określoną w tym punkcie oraz Regulacjami KDPW”;
 2. dotychczasową kropkę kończącą to zdanie zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się drugą część zdania w brzmieniu: „pod warunkiem zapłaty na rzecz Obligatariuszy premii z tytułu przedterminowego wykupu wyliczonej w sposób następujący:
 •                  1,5% wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeżeli wykup nastąpi w okresie 26.06.2015 – 18.10.2015 r.
 •                  1% wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeżeli wykup nastąpi w okresie 19.10.2015 – 19.04.2016 r.
 •                  0,5% wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeżeli wykup nastąpi w okresie 20.04.2016 – 20.10.2016 r.”
 1. W zakresie rozdziału 7.1 pkt (g) w którym w umieszczonej tam tabeli:
 1.                  w pierwszej kolumnie ostatniej dotychczasowej  rubryki, po słowach: 31 grudnia 2014 r., skreśla się słowa: „i następne”.
 2.                  Dodaje się trzy dodatkowe rubryki zawierające następujące dane:
30 czerwca 2015 r.

3,5 x

30 września 2015 r.

3,5 x

31 grudnia 2015 r. i kolejne

3 x

 

 1. W zakresie rozdziału 11, w którym dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu;„11.4     Za zmianę Warunków Emisji  Obligacji dokonanych na wniosek Emitenta, Obligatariuszom przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 0,5% wartości nominalnej Obligacji posiadanych na dzień dokonania zmiany (data podjęcia uchwały). Termin płatności tego wynagrodzenia przypadać będzie na pierwszy Dzień Płatności Odsetek przypadający po dacie uchwały zmieniającej Warunki Emisji Obligacji

 

III.

Przewiduje się następujący porządek obrad:

 1. otwarcie zgromadzenia Obligatariuszy;
 2. wyznaczenie przewodniczącego zgromadzenia Obligatariuszy;
 3. sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności do podejmowania przez nie ważnych uchwał;
 5. ustalenie porządku obrad zgromadzenia Obligatariuszy;
 6. powzięcie uchwały w sprawie ZMIANY Warunków Emisji;
 7. zamknięcie obrad zgromadzenia Obligatariuszy.

 

IV.

UDZIAŁ W ZGROMADZENIU:

 1. Zgodnie z regulaminem zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik nr 1 do warunków emisji Obligacji, Obligatariusze mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Obligatariusz planujący uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście powinien przedstawić (i) imienne świadectwo depozytowe, wystawione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ważne na dzień zgromadzenia Obligatariuszy, (ii) dowód tożsamości, a w przypadku Obligatariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, osoba go reprezentująca powinna przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy jednak niż jeden miesiąc przed dniem odbycia Zgromadzenia) z którego wynika umocowanie do reprezentowania Obligatariusza oraz dokument potwierdzający tożsamość tej osoby.
 3. Obligatariusz reprezentowany  w zgromadzeniu przez pełnomocnika powinien –  oprócz w/wymienionych dokumentów – przedstawić pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osoby powołane do reprezentacji , zgodnie z właściwym dokumentem a także dokument potwierdzający tożsamość tej osoby.